تعرفه

سفارش امضا

تعرفه امضا

برای دیدن نمونه فایل آموزشی که برای مشتریان بعداز طراحی امضا ارسال خواهد شد روی لینک زیر کلیک نمایید

نمونه فایل آموزش امضای اختصاصی برای متقاظیان طراحی امضا

  امضای مشتریان درسایت یا مکان های دیگرمنتشرنخواهدشد

حتی به مشتریان دیگرهم به عنوان نمونه کارنشان داده نخواهدشد

زمان تحویل:

*.دوستان عزیز درامضا تعدادبرداشتن قلم ازروی کاغذ(روانی)بسیارحائزاهمیت است . سعی ما برآن است که علاوه برهارمونی ،روانی نیزدرکلیه امضاهای ما لحاظ گرددتامشتری درزمان کمتر آن راترسیم نماید. می توانیدامضاهای سایت را بادیگرامضاهای پیرامون خودازاین لحاظ نیزمقایسه فرمایید.

*.درطول کاراگر اتوداضافه ای برای مشتری طراحی شود برای مشتری ارسال خواهدشد.

 طراحی امضا  معمولا  ۲روز الی   ۲هفته  زمان خواهد برد.

با توجه به ترافیک کار

 صبور باشید دوست عزیز…