درباره کارگردانی فیلم

خانم منوچهری ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۰

درباره کارگردانی فیلم

نویسنده: دیوید ممت

هرگاه متوجه شدید که نکته ای بدون توسل به شکل روایی نمی تواند به بیننده منتقل شود، به احتمال قریب به یقین این نکته برای بازگو کردن داستان و در نتیجه برای تماشاگر فاقد اهمیت است. تماشاگر نیازی به داشتن اطلاعات ندارد، بلکه خواستار عمل دراماتیک است.

فیلمنامه باید توالی نماهایی باشد که از تصاویر توصیف نشده گرفته شده اند و داستان را بازگو می کنند.

به گفته ارسطو، شخصیت چیزی به جز اعمالی که در یک فرد تبدیل به عادت شده اند نیست. غیر از این چیزی به عنوان شخصیت وجود ندارد. شخصیت دقیقا آن اعمالی است که یک فرد برای دستیابی به هدف نهایی اش انجام می دهد. در اینجا منظور از هدف، صحنه است.

نکته این نیست که داستان در کدام مکان اتفاق می افتد. بلکه این است که داستان درباره ی چیست. این همان موضوعی است که فیلمی را از فیلم دیگر متمایز می کند.

فرستادن دیدگاه »

*

code