گالری لوگو

هزینه طراحی۲ لوگو+ هرکدام یک بار قابل ویرایش

۶۰۰ هزار تومان 

با احتساب تخفیف ۳۰۰هزارتومان

لوگو های زیر برای گالری سایت ،بصورت فرضی طراحی شده است

   آنالیز طرح لوگو فرضی شهرداری سقز شماره ۱

آنالیز طرح لوگو فرضی شهرداری سقز شماره ۲

کارت ویزیت

طراحی سربرگ ۲

طراحی سربرگ 2

طراحی سربرگ ۲

کارت ویزیت[/caption]